Beleid van Privacy

1.- IDENTIFICATIEGEGEVENS

In overeenstemming met de informatieplicht in artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de volgende gegevens weergegeven: het bedrijf dat eigenaar is van het webdomein is DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY, S.L. (vanaf heden DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY), met adres voor deze doeleinden op PASEO CAMPRODON I ARRIETA,29 LLORET DE MAR (C.P. 17310) met C.I.F. nummer: B55097257 en geregistreerd in het Mercantile Register van Girona in volume 2809, blad GI.51.193, bladzijde 192, vermelding 1a. Contact e-mail: INFO@LLORETHOLIDAY.ES van de website.

2.- GEBRUIKERS

De toegang en/of het gebruik van dit DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY-portaal geeft de voorwaarde van de GEBRUIKER aan, die op basis van deze toegang en/of dit gebruik de hier weergegeven algemene gebruiksvoorwaarden accepteert. Voornoemde Voorwaarden zullen worden toegepast onafhankelijk van de Algemene Gebruiksvoorwaarden die, indien van toepassing, verplicht zijn.

3.- GEBRUIK VAN HET PORTAAL

WWW.LLORETHOLIDAY.ES biedt toegang tot een veelheid aan informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “de inhoud”) op het internet die toebehoren aan DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY of haar licentiegevers, waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van het portaal op zich. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig kan zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.

Bij een dergelijke registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettelijke informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is, waarbij hij zich ertoe verbindt er zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van te maken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de inhoud en de diensten (zoals chatdiensten, discussiefora of nieuwsgroepen) die de naam van het bedrijf dat de website heeft gecreëerd via zijn portaal aanbiedt, op gepaste wijze te gebruiken en deze bijvoorbeeld niet te gebruiken om (i) zich in te laten met onwettige, illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede trouw en de openbare orde; (ii) inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische of illegale aard te verspreiden, of om het terrorisme te verdedigen of de mensenrechten te schenden; (iii) schade veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van de naam van het bedrijf dat de website heeft gecreëerd, zijn leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken, introduceren of verspreiden; (iv) proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze in voorkomend geval te gebruiken en hun berichten te manipuleren. De naam van het bedrijf dat de website heeft gecreëerd, behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die een bedreiging vormen voor de jeugd of de kinderen, de openbare orde of veiligheid of die naar haar mening niet geschikt zijn voor publicatie. In ieder geval zal DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY niet verantwoordelijk zijn voor de meningen die door gebruikers worden geuit via de forums, chats of andere deelnametools.

4.- GEGEVENSBESCHERMING

DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY voldoet aan de richtlijnen van de organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens, Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december houdende goedkeuring van het reglement voor de ontwikkeling van de organieke wet en andere regelgeving die op een bepaald moment van kracht is, en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van de gebruiker correct worden gebruikt en verwerkt. Te dien einde zal de gebruiker, samen met elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens, in de diensten die de gebruiker kan aanvragen bij INFO@LLORETHOLIDAY.ES, worden geïnformeerd over het bestaan en de aanvaarding van de bijzondere voorwaarden voor de behandeling van zijn of haar gegevens in elk geval, waarbij hij of zij wordt geïnformeerd over de verantwoordelijkheid voor het gecreëerde bestand, het adres van de verantwoordelijke persoon, de mogelijkheid om zijn of haar recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet uit te oefenen, het doel van de behandeling en de mededeling van de gegevens aan derden, indien van toepassing.

Ook DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY informeert u dat het voldoet aan Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, en zal uw toestemming vragen om uw e-mail te verwerken voor commerciële doeleinden op elk gewenst moment.

5.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY is zelf of als rechtverkrijgende eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals van de elementen die deze bevat (met inbegrip van maar niet beperkt tot beelden, geluid, audio, video, software of tekst; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, etc.), eigendom van DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY of haar licentiegevers.

Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede alinea, van de Wet op de Intellectuele Eigendom is de reproductie, verspreiding en openbare mededeling, met inbegrip van het ter beschikking stellen, voor commerciële doeleinden, op elke drager en met elk technisch middel, zonder de toestemming van DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY, uitdrukkelijk verboden. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY te respecteren. U mag de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, zolang het maar uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontduiken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY-pagina’s is geïnstalleerd.

6.- UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ter illustratie wordt veroorzaakt: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud, ondanks het feit dat zij alle technologische maatregelen heeft genomen die nodig zijn om dit te voorkomen.

7.- WIJZIGINGEN

DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in haar website en kan zowel de inhoud als de diensten die via de website worden aangeboden en de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

8.- LINKS

In het geval dat WWW.LLORETHOLIDAY.ES links of hyperlinks naar andere internetsites aanbiedt, zal DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY geen enkele controle over dergelijke sites en inhoud uitoefenen. DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van links naar websites van derden, noch voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en samenstelling van het materiaal of de informatie op deze hyperlinks of andere internetsites. Ook de opname van deze externe links impliceert geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

9.- RECHT VAN UITSLUITING

DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te trekken, op eigen verzoek of op verzoek van een derde partij, aan gebruikers die zich niet aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden houden.

10.- ALGEMEEN

DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY zal elke inbreuk op deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van haar website vervolgen door alle burgerlijke en strafrechtelijke acties te ondernemen waarop zij wettelijk recht heeft.

11.- WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR

DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY kan te allen tijde de hier vastgestelde voorwaarden wijzigen, en wel op de hier aangegeven wijze.

De geldigheid van deze voorwaarden is afhankelijk van hun blootstelling en blijft van kracht totdat ze naar behoren worden gepubliceerd.

12.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

De relatie tussen DIAMOND HOUSE LLORET HOLIDAY en de GEBRUIKER wordt beheerst door het huidige Spaanse recht en elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Blanes.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens DIAMOND HOUSE-LLORET HOLIDAY SL, in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming EU-2016/679, van het Parlement en de Raad van Europa, informeert u dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor het administratieve en boekhoudkundige beheer en de levering van de dienst die wordt aangeboden door DIAMOND HOUSE-LLORET HOLIDAY SL, zal niet worden overgedragen aan derden, behalve door wettelijke verplichting, en u kunt uw rechten uitoefenen van toegang, rectificatie, schrapping, oppositie, overdraagbaarheid en beperking in DIAMOND HOUSE-LLORET HOLIDAY SL: CAMPRODON I ARRIETA 29, 17310, LLORET DE MAR, GIRONA, info@lloretholiday.es

Ir a Arriba